Pravidla soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 150.000 KČ („soutěž“)

 

1. Vyhlašovatel soutěže
Soutěž pořádá společnost Bakker International B.V. se sídlem Meer en Duin 1, 2163 HA Lisse („Bakker“).

2. Zpracovatel údajů
Zpracovatelem zaslaných kupónů s odpovědí do soutěže na území České republiky („kupón s odpovědí“) a osobních údajů účastníků soutěže obsažených na formuláři označeném jako kupón s odpovědí, tj. v rozsahu jméno a příjmení, ulice a číslo domu, PSČ, místo, telefonní číslo, datum narození, e-mail, mobil („údaje“) je společnost Bakker („zpracovatel údajů“).

3. Trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1.1.2019 do 30.06.2020 na území České republiky. Jediná podrobná pravidla v platném znění („pravidla“) jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránkách www.bakker.com a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla zpracovatele údajů uvedené v článku 1 těchto pravidel. Každý účastník soutěže zároveň uděluje zasláním kupónu s odpovědí svůj souhlas s pravidly.

4. Výhra
4.1 Hlavní cenou pro výherce soutěže je peněžitá výhra v hodnotě až 150.000,- Kč („peněžitá výhra“), kterou získá ten účastník soutěže z České republiky, který splní všechny podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech („výherce“).
4.2 Datum a místo konání vyhlášení výherce bude stanoveno zpracovatelem údajů do 31.8.2020.
4.3. Srážkovou 15% daň odvádí výherce

5. Přihlášení do soutěže
5.1 Do soutěže je možno se přihlásit vyplněním kuponu s odpovědí a zasláním spolu s platným kódem na adresu Bakker, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2
5.3 Podmínkou účasti v soutěži je seznámení se s těmito pravidly.

6. Doba a místo vyhlášení výherců
6.1 Výhercem peněžité výhry se stane ten účastník soutěže, který splní všechny podmínky soutěže stanovené těmito pravidly, odpoví správně či co nejpřesněji na soutěžní otázku, kterou obdrží společně se svou zásilkou.
6.2 Bude-li více účastníků soutěže splňovat podmínku uvedenou v předchozím bodu těchto pravidel, bude výherce stanoven podle článku 10 těchto pravidel.
6.3 Zpracovatel údajů vyrozumí výherce o datu a místě konání vyhlášení výherce a předání peněžité výhry písemně či telefonicky po 31.8.2020.

7. Uzávěrka pro zaslání kupónu s odpovědí
Uzávěrka pro doručení kupónu s odpovědí je 30.06.2020 v 16.00 hodin („uzávěrka“). Kupón s odpovědí, které zpracovatel údajů obdrží z jakýchkoliv důvodů po uzávěrce, nebudou již do soutěže zařazeny.

8. Soutěžní otázka
Soutěžní otázka soutěže o 150.000,-Kč zní: „Kolik balíků rozešle společnost Bakker svým zákazníkům v České republice v období 1.1.2019 až 30.06.2020“

9. Podmínky účasti v soutěži
9.1 Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18-ti let s doručovací adresou na území České republiky.
9.2 Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení zboží v minimální hodnotě 400 Kč na základě doručeného kupónu s odpovědí s platným kódem, který opravňuje k registraci do hry. Soutěžící, který splní podmínky soutěže a který správně či co nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku, kterou dostane společně se svou zásilkou, získá peněžitou výhru.
9.3 Ze soutěže budou automaticky vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří by se pokusili získat peněžitou výhru podvodným jednáním nebo by jednali v rozporu s dobrými mravy. Rovněž vyloučeni budou všichni účastníci soutěže, kteří svojí objednávku zruší nebo od ní odstoupí nebo jiným způsobem svojí objednávku ukončí.

10. Určení výherce
10.1 Výhercem se stává ten účastník soutěže, který odevzdá úplně vyplněnou přihlášku do soutěže a který správně či co nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku (článek 8 těchto pravidel). Pokud nikdo na soutěžní otázku neodpoví správně do uzávěrky soutěže, tj. Do 30.06.2020 do 16.00 hodin, získá peněžitou výhru ten, jehož odpověď na soutěžní otázku se při splnění všech ostatních podmínek soutěže bude nejvíce blížit správné odpovědi.
10.2 V případě, že na soutěžní otázku odpoví správně více účastníků nebo na otázku neodpoví zcela správně žádný z účastníků a bude více účastníků se stejnou nejbližší odpovědí na soutěžní otázku, rozhodne o výherci datum doručení objednávky.
10.3 Účast na vyhlášení dle bodu 6.3 těchto pravidel je podmínkou získání peněžité výhry. Nedostaví-li se výherce na vyhlášení soutěže, nebude výherci cena udělena.
10.4 Zpracovatel údajů bude kontaktovat účastníka/účastníky soutěže, který/kteří odpověděl/i správně na soutěžní otázku, s výzvou k účasti na vyhlášení, a to na kontaktní adrese či na telefonním čísle uvedeném na kupónu s odpovědí. Povinnost zpracovatele údajů dle předchozí věty se považuje za splněnou i v případě, že na uvedené kontaktní adrese či telefonním čísle nebude nikdo zastižen, příp. uvedené telefonní číslo nebude funkční.
10.5 Nebude-li výherce reagovat na oznámení o výhře na jím uvedených kontaktních údajích neméně 30 dnů od určení výhry, ztrácí nárok na výhru.
10.6 Výherce soutěže bude zveřejněn dne 31.8.2020 na internetových stránkách www.bakker.com.

11. Další pravidla soutěže
11.1 Na soutěžní otázku existuje pouze jediná správná odpověď, která bude zjištěna před koncem soutěže.
11.2 V případě, že údaje vyplněné na kupónu s odpovědí budou neúplné, nesprávné či nečitelné, nebude kupón s odpovědí zařazen do soutěže. Zpracovatel údajů si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž přerušit, odložit nebo odvolat. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Nevyzvedne-li si výherce nejpozději do 15.10.2020 peněžitou výhru, propadá peněžitá výhra ve prospěch zpracovatele údajů, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany zpracovatele údajů, jeho propojených osob nebo smluvních partnerů.
11.3 Zpracovatel údajů si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodovat podle vlastního uvážení a případně doplnit tato pravidla pro výklad sporných případů.
11.4 Veškeré daňové náklady, jakož i veškeré případné veřejnoprávní poplatky a příspěvky (zejména na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) související s výhrou nese výherce.

12. Osoby vyloučené ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Bakker včetně jejich rodinných příslušníků a osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke společnostem nebo osobám podílejícím se na přípravě soutěže včetně jejich rodinných příslušníků, jakož i osoby, které by na základě informací od těchto osob mohly být v soutěži zvýhodněny.

13. Prohlášení účastníků soutěže
13.1 Každý účastník soutěže dobrovolně uděluje odevzdáním kupónů s odpovědí správci údajů svůj výslovný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, se shromažďováním a zpracováváním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném na kupónu s odpovědí, na dobu neurčitou, a to elektronickými a mechanickými prostředky za účelem kontaktu zpracovatele údajů s účastníkem soutěže v případě jeho výhry v soutěži, k prokázání regulérnosti soutěže a popř. za účelem marketingu správce a jeho obchodních partnerů (prostřednictvím e-mailu, sms, newsletterů atd.). Každý účastník bere na vědomí, že má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich ochranu, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, jakmile zjistí, že zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o zpracování osobních údajů, může požádat zpracovatele údajů o vysvětlení nebo aby zpracovatel údajů takto vzniklý stav odstranil.
13.2 Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, obec bydliště, fotografie a příběh mohou být zveřejněny na internetových stránkách a v reklamních materiálech zpracovatele údajů, jeho propojených osob nebo smluvních partnerů, a to bez nároku na finanční náhradu.

Hodně štěstí Vám přeje Váš
Bakker

Nákupní košík

×

Product title

1 x 29,95 Kč

Mezisoučet

K pokladně

Choose your country

 1. België België
 2. Belgique Belgique
 3. Ceska Republika Ceska Republika
 4. Deutschland Deutschland
 5. France France
 6. Italia Italia
 7. Magyarország Magyarország
 8. Nederland Nederland
 9. Österreich Österreich
 10. România România
 11. Schweiz Schweiz
 12. Suisse Suisse
 13. United Kingdom United Kingdom