Všeobecné smluvní podmínky

1. Definice

1.1. Bakker:
Bakker International B.V.
Meer en Duin 1
2163 HA, Lisse
Číslo u NL obchodní komory (KvK): 70978913
Registrační číslo pro účely DPH: NL858532669 B01

1.2. Zákaznická podpora:
Zákaznická podpora společnosti Bakker.
Kontaktní údaje:
Dělnická 390
532 36 Pardubice 2
Telefonní číslo: 49 100 91 91
E-mailová adresa: info.cz@bakker.com

1.3. Webové stránky:
www.bakker.com 

2. Použití

2.1Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na každou nabídku společnosti Bakker, jakož i na každou dohodu uzavřenou se společností Bakker. Tyto všeobecné smluvní podmínky budou klientovi předloženy před uzavřením smlouvy. Pokud to nebude možné, společnost Bakker bude klienta před uzavřením smlouvy informovat o tom, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách společnosti Bakker a že mu mohou být zaslány na požádání.

2.2Budou-li tyto všeobecné smluvní podmínky zaslány klientovi elektronicky, bude tak učiněno způsobem, který klientovi umožní jejich uložení pro pozdější použití.

3. Zboží – Prodej a doručení

3.1 Popis zboží, množství, kvalita, cena, DPH, pojištění, případná ekologická daň a náklady na dopravu (zejména balení a doručení zboží) jsou uvedeny na našich webových stránkách, v katalogu, na stránce objednávky či v objednávkovém formuláři. Obrázky, popisy a další informace týkající se určitého zboží – s výjimkou ceny, DPH, nákladů na dopravu a případné ekologické daně – jsou pouze orientační. Společnost Bakker není vázána zjevnými překlepy či chybami v nabídce anebo smlouvě. Před odesláním objednávky přes webové stránky může klient kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle klient prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Bakker považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

3.2 Společnost Bakker může smlouvu jednostranně upravit v případě, že některý z požadavků klienta uvedený v objednávce nemůže splnit. Poté, co společnost Bakker uvědomí klienta o provedené úpravě, má klient právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

3.3 Jakmile klient zadá objednávku u společnosti Bakker, bude mu co nejdříve potvrzeno její přijetí. Bude-li objednávka doručena elektronicky, společnost Bakker ji také okamžitě potvrdí elektronickou cestou. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky společností Bakker. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu klienta. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně společnosti Bakker při uvedení ceny zboží na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není společnost Bakker povinna dodat klientovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že klientovi bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě společnost Bakker informujeme klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle klientovi upravenou nabídku. Poté, co společnost Bakker klienta uvědomí o provedené úpravě, má klient právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

3.4 Společnost Bakker se vynasnaží doručit veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu. Zboží i služby však vždy závisí na momentální dostupnosti. V případě, že vaši objednávku nebo její část nebude možné doručit, společnost Bakker vás bude o této skutečnosti informovat. Budou-li produkt nebo objednávka (částečně) nedostupné, může společnost Bakker dodat pouze část objednávky – vaše právo na odstoupení od celé objednávky tím není dotčeno.

3.5 V případě, že vám bude objednaný produkt doručen poškozený nebo rozbitý, nebo pokud vám bude doručen nesprávný produkt, máte 14 dní na to, abyste o této skutečnosti informovali naše oddělení zákaznické podpory, a to buď e-mailem nebo telefonicky. Oddělení zákaznické podpory se následně postará o připsání peněz na kartu či bankovní účet, vrácení hotovosti nebo výměnu produktu.

3.6 Společnost Bakker učiní vše, co je v jejích silách, aby vám vaši objednávku odeslala v termínu, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud společnost Bakker nebude moci objednávku odeslat v době, kterou jste uvedli jako nejvhodnější, odešle ji co nejblíže možnému požadovanému termínu, což může být před ním nebo i po něm.

3.7 Společnost Bakker doručí zboží na adresu uvedenou v objednávce. Proto je důležité, aby tato adresa byla správná. Nebudete-li doma v době, kdy společnost Bakker bude doručovat objednané zboží, nezapomeňte přesně uvést, kde jej chcete uložit. Není-li to v rozporu se zákonem, společnost Bakker nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození zboží v případě, že zboží doručila podle vašich pokynů. V případě, že vzhledem k okolnostem na vaší straně bude nutno případně zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit společnosti Bakker náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.8 Živé zboží je potřeba vysadit co nejdříve po doručení. Doručený balíček doporučujeme otevřít bezprostředně po jeho obdržení, abyste mohli zboží poskytnout potřebnou péči, pokud se ovšem nerozhodnete využít svého práva na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v čl. 4.

3.9 Objednávku můžete změnit nebo zrušit bez jakéhokoliv dodatečného příplatku až do dne před zahájením jejího balení. Za tímto účelem kontaktujte oddělení zákaznické podpory. Vezměte prosím na vědomí, že změna nebo zrušení objednávky jsou možné pouze tehdy, pokud obdržíme vaše pokyny před jejím zabalením.

4. Právo na odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky)

4.1 Jste-li spotřebitelem, do 14 dnů od (i) obdržení zboží nebo (ii) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo (iii) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, máte právo odstoupit od smlouvy (objednávku zrušit). Pokud si budete přát využít právo na odstoupení od smlouvy, využijte prosím vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se obrátit na oddělení zákaznické podpory, které po vás bude požadovat číslo zákazníka a číslo objednávky. Nevracejte prosím zboží společnosti Bakker dříve, než obdržíte pokyn, abyste tak učinili (společnost Bakker vždy zaručuje kvalitu svého zboží a vzhledem k jeho povaze není často možné jej opětovně použít). Společnost Bakker usiluje o to, aby zbytečně nezatěžovala životní prostředí. Pokud se rozhodnete zboží vrátit, musí být odesláno pokud možno v původním obalu na adresu uvedenou na faktuře. Společnost Bakker vám následně vrátí vaši platbu, a to včetně případné ekologické daně a nákladů na poštovné. Platbu není společnost Bakker povinna vám vrátit dříve, než od vás obdrží zboží nebo než prokážete, že jí bylo zboží odesláno.

4.2 Klient je zodpovědný za přímé náklady na vrácení produktů.

4.3 V době, kdy má klient nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, zajistí řádné zacházení s produktem i jeho obalem. Klient rozbalí nebo použije produkt pouze v míře nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování produktu. Základní myšlenkou je, že by měl klient s produktem zacházet a kontrolovat jej stejným způsobem jako v obchodě.

4.4 Klient je zodpovědný za jakékoli snížení hodnoty produktu v důsledku zacházení, pokud nejednal v souladu s předchozím odstavcem.
4.5 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě vás bezodkladně informujeme prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátíme vám ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na balení a dodání, které jsme od vás přijali, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem, který určíte.

5. Ceny a platba

5.1Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně a jsou správné v okamžiku zveřejnění. Může však u nich docházet ke změnám. Společně s cenou je klient povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží (zejména poštovné) ve smluvené výši, DPH a případnou ekologickou daň.

5.2 Společnost Bakker si vyhrazuje právo v souladu s právními předpisy vyhledávat informace, zda je klient schopen splnit své platební závazky vůči společnosti Bakker. Společnost Bakker je na základě získaných informací oprávněna odmítnout uzavření smlouvy s klientem nebo požadovat po klientovi splnění zvláštních požadavků.

5.3 Zvláštními požadavky, jak je uvedeno v bodě 5.2., jsou myšleny mimo jiné povinnost úhrady zálohové platby nebo zaplacení předchozí faktur po splatnosti, které nebyly doposud uhrazeny.

5.4 Všechny ceny jsou uvedeny bez nákladů na dopravu (zejména poštovného a balného) a zahrnují DPH podle aktuální sazby, popř. i ekologickou daň. Společnost Bakker zaručuje, že ceny produktů, které jsou uvedeny v online obchodě nebo katalogu, nebudou u objednávek obdržených v období platnosti těchto nabídek zvýšeny. Ceny uvedené v katalogu, v internetovém obchodě nebo u speciálních nabídek se mohou lišit. Pokud dojde v období platnosti jakékoli ceny ke zvýšení sazeb DPH či případné ekologické daně, společnost Bakker si vyhrazuje právo naúčtovat tyto dodatečné částky klientovi. V takovém případě má klient možnost smlouvu zrušit do 14 dnů poté, co jej bude společnost Bakker o této změně informovat.

5.5 Pokud je u zboží uvedena nesprávná cena kvůli zjevné chybě, ať už na úrovni jednotek nebo v důsledku aktivace akce, není společnost Bakker povinna dodat zboží za nesprávnou cenu, i když na ni klient neoprávněně spoléhá. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s klientem jinak nebo není-li jinak u zboží uvedeno. V takových případech vás může společnost Bakker informovat o správné ceně a zeptat se vás, zda souhlasíte se změněnou cenou.

5.6 Společnost Bakker přijímá platby za zboží několika různými způsoby uvedenými na webové stránce. Možnosti platby závisí na zemi a na způsobu objednání.

5.7 Klient je povinen společnost Bakker neprodleně informovat o jakýchkoliv nepřesnostech v poskytnutých či uvedených platebních údajích.

5.8 Pokud klient neodešle s objednávkou správnou platbu nebo pokud z jakéhokoli důvodu bude jeho platba odmítnuta, je společnost Bakker oprávněna mu po oznámení naúčtovat administrativní náklady spojené s vymáháním platby. Společnost Bakker si vyhrazuje právo zrušit vám smlouvu nebo pozastavit další dodávky. To však nemá vliv na žádná jiná práva společnosti Bakker.

5.9 Pokud klient nesplní svůj platební závazek, společnost Bakker mu poskytne 14denní lhůtu, aby tak učinil. Pokud nedojde k uhrazení platby ani po uplynutí této lhůty, bude dlužná částka navýšena v souladu se zákonem o úroky z prodlení.

6. Záruka

6.1Vůči společnosti Bakker můžete uplatnit nároky z vadného plnění dodávaného zboží v níže uvedené době:
 • Při koupi rozmnožovacího materiálu (osivo a sadba pěstovaných rostlin) jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, v období jednoho (1) roku od data převzetí zboží zákazníkem.
 • U víceletých druhů končí příslušná doba jeden (1) rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy.
 • U sazenic zeleniny a květin je tato doba tři (3) týdny od data převzetí zboží zákazníkem.
 • Nejste-li spotřebitel, platí pro uplatnění nároků z vadného plnění pro všechny ostatní dodávané produkty doba jednoho (1) roku od data převzetí zboží zákazníkem.
 • Jste-li spotřebitel, vztahuje pro uplatnění nároků z vadného plnění pro všechny ostatní dodávané produkty doba dvou (2) let od data převzetí zboží zákazníkem.
6.2 Kromě toho společnost Bakker poskytuje svým zákazníkům záruku pět (5) let na růst a květ všech odolných trvalek, keřů, stromů, růží a živých plotů. Tato záruka začíná platit datem, kdy zákazník převezme zboží. Dále zaručuje kvalitu a/nebo použitelnost dodávaných produktů v souladu s uvedenými specifikacemi. Pokud společnost Bakker uzná vaši reklamaci a požádá vás o vrácení produktu (či produktů), uhradí také náklady na vrácení zboží. Veškeré náklady vzniklé v důsledku neuznaných reklamací pak hradí klient.

6.3Nároky z vadného plnění a/nebo záruky nelze uplatnit v případě:
 • poškození v důsledku úmyslného, přičitatelného nebo nedbalého jednání klienta či třetí osoby;
 • nesprávného použití nebo nesprávné údržby;
 • běžného opotřebení; nebo
 • poškození produktu v důsledku nedodržení pokynů k použití.


6.4Prodávající upozorňuje klienty, že nemá žádné provozovny, ve kterých by bylo možné zboží reklamovat/uplatnit záruku. Reklamaci/záruku je možné uplatnit u zákaznické podpory společnosti Bakker na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2; telefonní číslo: 491 009 191; e-mailová adresa: info.cz@bakker.com. Při uplatnění reklamace/záruky nevracejte prosím s takovou reklamací/uplatněním záruky zboží společnosti Bakker dříve, než obdržíte pokyn, abyste tak učinili (společnost Bakker vždy zaručuje kvalitu svého zboží a vzhledem k jeho povaze není často možné jej opětovně použít). Právo z vadného plnění/záruky klientovi nenáleží, pokud klient před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud klient vadu sám způsobil.


7. Odpovědnost

7.1 Společnost Bakker odpovídá za škody, pouze pokud je riziko přiměřeně pojistitelné.

7.2 Společnost Bakker nenese odpovědnost za škodu, pokud je v souladu s rozumností a spravedlností způsobena osobní vinou, přisouzenými činy, bezohledností, úmyslným jednáním nebo jiným jednáním či nedbalostí ze strany klienta.

7.3 Při převzetí zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí klient zásilku od přepravce převzít.

7.4 Klient nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na balení a dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na klienta okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl klient povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8. Vyloučení odpovědnosti za webové stránky

8.1Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Společnost Bakker vyvine přiměřené komerční úsilí, aby zajistila aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci klientů a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

8.2.Obsah webových stránek je určen výhradně pro návštěvníky, kteří k nim přistupují z geografických lokalit v oblasti doručování zboží. Společnost Bakker nezodpovídá za obsah dalších propojených webových stránek.

8.3 Potřebujete-li nějaké vysvětlení nebo další podrobnosti k radám či informacím uvedeným na webových stránkách, doporučujeme vám kontaktovat naše oddělení zákaznické podpory. Společnost Bakker neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zranění, které mohou vzniknout v důsledku použití této nápovědy, rad nebo informací.
8.4 Společnost Bakker nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9. Práva duševního vlastnictví

9.1 Informace a rady, které jsou zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných publikacích společnosti Bakker, jsou určeny výhradně pro osobní potřebu a mohou být chápány pouze jako příklady „osvědčených postupů“.

9.2 Společnost Bakker nebo osoby, které společnosti Bakker udělily právo na užívání, vlastní autorská práva ke všem písemným textům, fotografiím, filmům, grafikám, návrhům a veškerému obsahu a rozvržení webových stránek, katalogům a dalším publikacím v kombinaci s jejich výběrem a pořadím, včetně všech softwarových kompilací, a jsou odpovídajícím způsobem chráněny. Všechna práva vyhrazena.

9.3 Žádná část těchto webových stránek nesmí být mechanicky ani elektronicky kopírována, včetně pořizování fotokopií, upravována nebo jinak používána bez získání předchozího písemného souhlasu společnosti Bakker nebo vlastníka daného práva duševního vlastnictví.

9.4 Všechny názvy, loga, slogany nebo jiná prohlášení mohou být naší ochrannou známkou nebo ochrannou známkou jiné osoby či společnosti. Jakékoli neoprávněné použití ochranné známky je nezákonné. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, odesílat, distribuovat nebo komerčně využívat chráněné kopie a obrázky, vytvářet odvozená díla či obsah takovéhoto materiálu ani při tom pomáhat jiným osobám. Pokud se dozvíte o takovéto distribuci nebo komerčním využívání, souhlasíte s tím, že o tom budete společnost Bakker neprodleně informovat.

9.5 Berete na vědomí, že umístěním materiálů na webové stránky společnosti Bakker udělujete společnosti Bakker, jakož i našim udělovatelům licencí a nabyvatelům, neodvolatelnou, nepřetržitou a bezplatnou celosvětovou licenci na užívání těchto materiálů, a to jak v rámci domény společnosti Bakker, tak i mimo ni. Licence se vztahuje na kopírování, distribuci, vysílání či jakékoliv jiné předávání, úpravu a editaci materiálů.

10. Postup pro řešení sporů se spotřebiteli a stížností

10.1 Společnost Bakker doporučuje svým klientům, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info.cz@bakker.com. Společnost Bakker bude usilovat o uspokojivé vyřešení vaší stížnosti. Pokud se však nepovede stížnost tímto způsobem vyřešit, může klient, který je spotřebitelem, využít také platformu Evropské komise pro online řešení sporů. Tato platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.
Kontaktním místem podle nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line je v `Cesk0 republice Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

10.3 Smlouvy mezi společností Bakker a jejími klienty související s těmito všeobecnými smluvními podmínkami podléhají výlučně nizozemským zákonům. V důsledku této volby však není klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu České republiky, od nichž se nelze smluvně odchýlit.

11. Doplňující informace

11.1 V případě, že vy nebo společnost Bakker nebudete vymáhat svá zákonná práva v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, nebrání to vymáhání jiných zákonných práv nebo pozdějšímu podání stížnosti v souvislosti s tímto zákonným právem.

11.2 Pokud jsou některá ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek považována soudem nebo příslušným orgánem v určité jurisdikci za neplatná, nezákonná nebo nerealizovatelná, nebudou již považována za součást těchto podmínek a nebudou mít žádný vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek, jakož i na platnost, legitimitu a vymahatelnost těchto ustanovení v jakékoliv jiné jurisdikci.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Bakker v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Tyto všeobecné smluvní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce

11.5 Znění těchto všeobecných smluvních podmínek může společnost Bakker měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ke dni uzavření kupní smlouvy, jež se nadále řídí zněním obchodních podmínek účinných k tomuto dni.

11.6 Společnost Bakker není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování, které by pro ni byly závazné nebo které by dodržovala dobrovolně.

Nákupní košík

×

Product title

1 x 29,95 Kč

Mezisoučet

K pokladně

Choose your country

 1. België België
 2. Belgique Belgique
 3. Ceska Republika Ceska Republika
 4. Deutschland Deutschland
 5. France France
 6. Italia Italia
 7. Magyarország Magyarország
 8. Nederland Nederland
 9. Österreich Österreich
 10. România România
 11. Schweiz Schweiz
 12. Suisse Suisse
 13. United Kingdom United Kingdom