Zásady na ochranu soukromí a používání souborů cookies

Vítejte v našich zásadách na ochranu soukromí a používání souborů cookies. Popisují způsob, jakým společnost Bakker International B.V. zpracovává osobní údaje o všech svých zákaznících a návštěvnících webových stránek a online obchodu www.bakker.cz.

Účelem zpracování osobních údajů je na jedné straně umožnit zpracovávání Vašich objednávek a plnohodnotné využívání online obchodu a na druhé straně Vám také poskytovat další informace o našich výrobcích a službách. Zpracovávané osobní údaje vychází z Vašich nákupů z katalogu a/nebo přes online obchod, nebo ze souborů cookies využívaných při provozu webových stránek a online obchodu. Níže také vysvětlujeme, jak můžete uplatňovat svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Bakker.com je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Bakker International B.V. se sídlem Meer en Duin 1, 2163 HA Lisse, Nizozemí, registrační číslo: 70978913, dále označovaná jako „Bakker.com“.

Zavedli jsme speciální e-mailovou adresu pro dotazy nebo stížnosti týkající se problematiky ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, a to soukromi.cz@bakker.com. Společnost Bakker.com se bude snažit co nejdříve reagovat na Vaše dotazy nebo stížnosti. Ve výjimečných případech to může trvat maximálně dva až tři týdny.

Kdy a za jakým účelem Bakker.com osobní údaje zpracovává?

Bakker.com zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů na základě některého ze tří následujících důvodů:

 1. Plnění smlouvy,
 2. oprávněného zájmu společnosti Bakker.com, nebo
 3. na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováváme zejména Vaše jméno, adresu, PSČ, místo bydliště a obdobné informace nutné k vzájemné komunikaci. Zpracovávány mohou být i informace o Vašich nákupech, vráceném zboží, platbách a osobních zájmech. V některých případech od Vás můžeme vyžadovat další informace za účelem řádného poskytování našich služeb. Pokud nejsou tyto informace k dispozici nebo je odmítnete neposkytnout, nemusíme být schopni řádně poskytovat naše služby nebo dodat správné výrobky.

1) Ke zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy dochází zejména k dosažení následujících účelů:

 • prodej výrobků a poskytování našich služeb a provádění finančního vyrovnání za tyto výrobky a služby;
 • plnění našich povinností vyplývajících z poskytnutých záruk;
 • kontakt se společností Bakker.com., reakce na dotazy a/nebo stížnosti týkající se výrobků nebo služeb společnosti Bakker.com;
 • řešení a urovnávání jakýchkoliv případně vzniklých sporů;
 • přihlášení k online účtu.

2) Na základě oprávněných zájmů společnosti Bakker.com a pro podporu každodenních vztahů se zákazníky zpracováváme osobní údaje zejména k dosažení následujících účelů:

 • informování o našich (nových) výrobcích a/nebo službách, což může probíhat především prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
  • Online obchod
  • Katalog
  • Zákaznická podpora
  • o kampaně na sociálních sítích.
 • Poskytování informací vychází z preferencí a sdělených osobních zájmů.
 • pro účely našich interních analýz:
  • zlepšování procesů a uživatelských zkušeností,
  • vývoj výrobků a služeb,
  • průzkum trhu,
  • prevence podvodů,
  • statistické zpracování historických údajů,
  • hodnocení a zlepšování kvality našich služeb.
 • Pro účely školení, vedení a hodnocení.

3) Pokud je ke zpracovávání osobních údajů nutný Váš souhlas, společnost Bakker.com Vás o něj požádá. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Společnost Bakker.com Vás požádá o souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje (newsletteru) Bakker.com na Vaši e-mailovou adresu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu „Odhlásit“ uvedeného v každém propagačním e-mailu.

Stejně, jako společnost Bakker.com sama zasílá naše speciální nabídky, může Bakker.com občas zasílat informace o speciálních nabídkách svých obchodních partnerů. Může jít o události, výstavy, výrobky a/nebo jiné služby. Pokud si nepřejete nabídky našich partnerů dostávat, můžete to odmítnout e-mailem zaslaným na adresu soukromi.cz@bakker.com.

Příjemci osobních údajů

Společnost Bakker.com využívá různé třetí strany (obchodní partnery) k zajištění dodávání výrobků a poskytování služeb svým jménem, kterým za tímto účelem předává nezbytné osobní údaje. Příkladem mohou být přepravci nebo kurýři.

Zpracování osobních údajů v rámci Evropské unie i mimo ni

Společnost Bakker.com zpracovává osobní údaje v místě svého sídla v Nizozemsku. Část našich administrativních činností spojených se zpracováním osobních údajů je přitom zajišťována subdodavatelsky naším obchodním partnerem se sídlem v Tunisku. Tato společnost přijala bezpečnostní opatření k ochraně předávaných osobních údajů, přičemž společnost Bakker.com uzavřela s touto společností smlouvu č. 2010/87, která obsahuje standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Komisí EU (zveřejněny zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). Kopie uzavřené smlouvy je k nahlédnutí v sídle společnosti Bakker.com.

Jak dlouho společnost Bakker.com údaje uchovává?

Společnost Bakker.com neuchovává osobní údaje déle, než je nezbytně nutné nebo než připouští závazné právní předpisy. Doba, po kterou se uchovávají určité osobní údaje, se může lišit a závisí vždy na jejich povaze a na účelech, pro které se zpracovávají.

Sociální sítě

Společnost Bakker.com je aktivní online a ráda se zapojuje do konverzace se svými zákazníky a návštěvníky webových stránek. Bakker.com je také přítomna na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest a blogy. Bakker.com s nadšením poskytuje svým zákazníkům praktické informace a odpovídá na příslušné dotazy online. Přitom se může stát, že Bakker.com zaznamená (osobní) údaje, např. když oddělení zákaznické podpory řeší dotaz nebo stížnost. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami na ochranu soukromí. Bakker.com neodpovídá za obsah jiných uživatelů sociálních sítí ani za způsob, jakým zpracovávají osobní údaje.

Cookies

Bakker.com používá při nabízení svých služeb cookies. Jde o malé textové soubory obsahující údaje, které jsou uloženy buď na pevném disku Vašeho počítače, nebo na jiném zařízení nebo v prohlížeči během relace. Bakker.com umisťuje soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo pro poskytnutí požadované služby. V případě, že používáme sledovací cookies určené pro marketingové účely, předem žádáme návštěvníka webu, aby udělil s použitím takových cookies svůj souhlas.

Používání cookies můžete zabránit tím, že je nebudete akceptovat a/nebo odstraníte veškeré cookies, které jsou již případně uloženy. Podrobnější informace k tomuto jsou uvedeny v nápovědě Vašeho prohlížeče. Společnost Bakker.com nemůže zaručit správné fungování webových stránek nebo elektronických služeb bez užití cookies. Při omezení užití cookies je možné, že dojde k omezení některých funkcí, nebo že některé části vůbec nebudou zobrazeny. Přehled námi umisťovaných cookies:

Kódy

Doba uchování

účel

_cfduid

cart_currency

checkout_token

IsContextID

secure_customer_sig

cart_sig

_shopify_country

country_popup-country_code

_landing_page

_orig_referrer

sec_banner

sec_banner-dismiss

sec-banner-allow-all-cookies

11 měsíce

14 dny

28 dny

Relace

20 rok

14 dny

Relace

1 minuty

14 dny

14 dny

11 měsíce

11 měsíce

11 měsíce

 

Nastavení zabezpečení

Preferovaná měna

Spojené s platbou

Technické CMS cookies

Technické CMS cookies

Technické CMS cookies

Technické CMS cookies

Uložit výběr země

Technické CMS cookies

Technické CMS cookies

Zpráva cookie

Zpráva cookie

Zpráva cookie

 

 

Sledovací cookies

Sledovací/reklamní cookies, tzv. „konverzní pixely“, se používají na měření míry úspěšnosti našich kampaní. Zaznamenávají Vaše chování při procházení internetu tak, aby mohly být upřesněny podle Vámi navštívených stránek. Tyto cookies nemohou být zpětně sledovány až k podrobným informacím o zákazníkovi, ale používají se k měření úspěšnosti našich kampaní.

Kódy

Doba uchování

účel

_omappvp

_omappvs

_ga

_gid

_fbp

_gaexp

shopify_y

shopify_fs

shopify_s

tracked_start_checkout

_y

_s

_shopify_sa_t

_shopify_sa_p

_hjDonePolls

_hjIncludedInSample

10 minuty

11 rok

24 měsíce

24 hodina

90 dny

14 měsíce

23 měsíce

23 měsíce

11 měsíce

28 dny

23 měsíce

11 měsíce

30 minuty

30 minuty

12 měsíce

Relace

Vyskakovací okno

Odběr newsletterů

Rozpoznávání uživatelů Google Analytics

Rozpoznávání uživatelů Google Analytics

Měření a cílení na sociální média

Anonymita údajů o zdroji návštěvníka

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Spojené s platbou

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Shopify Analytics

Hotjar

Hotjar


Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud jsou údaje nesprávné, můžete je nechat opravit. Dále máte právo na přenositelnost svých osobních údajů - to znamená, že můžete osobní údaje zpracovávané společností Bakker.com na základě souhlasu nebo smlouvy nechat předat třetí straně. Máte též právo na omezení zpracování osobních údajů – po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci společnost Bakker.com zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků společnosti Bakker.com nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby.

Přejete si odstranění Vašich osobních údajů z databáze společnosti Bakker.com? To lze provést od okamžiku, kdy již nemáte vůči společnosti Bakker.com žádné (finanční) závazky ani neexistuje jiný titul pro zpracování Vašich osobních údajů.

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z titulu oprávněných zájmů společnost Bakker.com. Vaše osobní údaje nebudou po vznesení námitky dále zpracovávány, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V takovém případě se obraťte na společnost Bakker.com na čísle e-mailem na adrese soukromi.cz@bakker.com.

Změny těchto zásad

Společnost Bakker.com si vyhrazuje právo měnit tyto zásady na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahuje nějaké změny. Pokud společnost Bakker.com učiní významnou změnu ve způsobu zpracovávání osobních údajů, oznámí to na svých webových stránkách a v elektronickém zpravodaji.

Neváhejte se na nás obrátit

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně těchto zásad na ochranu soukromí, nebo stížnost na zpracování osobních údajů společností Bakker.com, neváhejte se na nás obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Dále můžete podat stížnost u nizozemského dozorového orgánu se sídlem na adrese Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Nizozemsko, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, nebo u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

Bakker International BV
Meer en Duin 1
2163 HA Lisse, Nizozemí
E-mail: soukromi.cz@bakker.com

Lisse, 28. 05. 2018

Nákupní košík

×

Product title

1 x 29,95 Kč

Mezisoučet

K pokladně